TOIMIVIMMAT STRATEGIARATKAISUT HAASTAVISSA TILANTEISSA
logo screen shotti

Konsultointipalvelut

YLEISTÄ

Globaalit markkinat luovat yrityksille haastavan, mutta myös mahdollisuuksia avaavan toimintakentän. Yrityksen ja sen tuotteiden on säilytettävä kilpailukykynsä ja lunastettava kasvupotentiaalinsa yhä nopeammin muuttuvilla ja voimakkaasti kilpailluilla markkinoilla.

Yrityksen strategialle voivat luoda haasteita markkinoihin heijastuvat kuluttajakäyttäytymisen muutokset, joihin voivat vaikuttaa esim. teknologian kehitys, yleiset trendit tai eettiset näkökulmat. Myös yrityskaupat edellyttävät usein strategian uudelleenarviointia.

Autamme yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksen ja ammattitaitomme turvin asiakkaitamme varmistamaan toimivan strategian, joka johtaa haluttuihin, konkreettisiin tuloksiin.

Lähtökohtanamme uuden strategian hahmottamisessa on asiakasyrityksen kilpailukyvyn ja liikevaihdon kasvun varmistaminen. Otamme myös aina huomioon asiakkaan resurssit, osaamisen ja potentiaalin, jonka pohjalta räätälöimme strategian.

Varmistamme aina, että asiakkaamme avainhenkilöstö kaikilla tasoilla ymmärtää ja omaksuu suositeltujen muutosten strategiset ja taloudelliset perustat. Heillä tulee myös olla tarvittavat työkalut ja resurssit strategian toteuttamiseksi omassa käytännön työssään.

Tavoitteemme on aina, että koko henkilöstöllä on yhteinen näkemys yrityksen toimialasta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista - sekä strategiasta, jolla tavoitteet saavutetaan.

PALVELUMME
Kasvustrategia

Kasvustrategia

STRATEGIAN LUOMINEN PAM:IN AVULLA

Kehittyvän yrityksen tulee luoda edellytykset orgaanisen kasvun mahdollistamiseksi. Lisäarvon tuottaminen edellyttää myös yrityksen liikevaihdon ja voittomarginaalin kasvuvauhdin nopeuttamista sekä yrityksen sijoitusten ja kasvutoimenpiteiden taloudellisen tuoton varmistusta.

Kasvua haettaessa ei usein nähdä koko käytettävissä olevaa kasvupotentiaalia ja niinpä yritysjohtajat päätyvätkin monessa tapauksessa käyttämään perinteisesti hyväksi havaittuja ratkaisuja, kuten esim. tuotelinjan laajennuksia tai vientitoiminnan käynnistystä.

Kasvustrategiat ovat erikoisosaamisaluettamme ja olemme auttaneet johtoryhmiä rakentamaan kasvustrategioita jo useamman vuosikymmenen ajan. Olemme kehittäneet strategiatyömme perustaksi ainutlaatuisen metodin, jolla voimme mitata yrityksen todellisen markkinapotentiaalin, eli PAM:in (Potentially Available Market).

Yritykset tekevät markkinakasvua analysoidessaan usein sen virheen, että ne mittaavat kokonaismarkkinoita. Kuitenkin suurimmalle osalle yrityksistä PAM, eli osuus kokonaismarkkinoista (tuotteen tai palvelun), joka yrityksen on mahdollista valloittaa kilpailijoiltaan ja potentiaalisesti monopolisoida, on huomattavasti pienempi kuin kokonaismarkkinat.

Suoritamme aina tarkat tutkimukset, jossa käytämme sekä yritykseltä saatavia tuote- toimiala- ja myyntitietoja että esim. itse suorittamiamme asiakastutkimuksia.

Näihin faktoihin pohjautuen pystymme tekemään tarkkoja, matemaattisia mallinnuksia, jotka paljastavat yrityksen parhaan markkinapotentiaalin markkina-alueiden, jakelukanavien, asiakassegmenttien ja tuotelinjojen tasolla. Näiden faktoihin perustuvien mallinnuksien ja analyysien avulla pystymme arvioimaan tarkasti markkinoiden kehitystä ja auttamaan yritystä oikean kasvustrategian valinnassa.

Business Turnaround

KRIISITILANTEEN SUUNNANMUUTOS

Nopeat muutokset markkinoilla luovat tilanteita, joissa menestyväkin yritys voi joutua taloudelliseen murrosvaiheeseen. Yrityksen taloudellinen suunnanmuutos vaatii usein laaja-alaista ja analyyttista strategiavaihtoehtojen punnitsemista sekä valitun strategian käytännön toteutusta.

Tällaisessa tilanteessa on usein hyödyllistä saada taustatukea ja käydä ajatustenvaihtoa jonkun kanssa, jolla on kokemusta vastaavien kriisitilanteiden ratkaisemisesta.

Olemme auttaneet menestyksekkäästi yrityksiä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan liiketoiminnan kääntämisessä nousujohteiseksi taloudellisissa murrostilanteissa.

Lähdettäessä hahmottamaan murrosvaiheen strategiaa avainkysymyksiä meille ovat tappiollisten liiketoiminta-alueiden tunnistus, myynnin kääntäminen nousuun sekä pääomatehokkuuden lisäys.

Suunnanmuutoksen aluksi teemme analyyttisen, tarkkoihin tunnuslukuihin ja faktoihin perustuvan liiketoimintadiagnoosin, jonka avulla tunnistamme yrityksen kasvu- ja tehostamismahdollisuudet. Tämän jälkeen suunnittelemme varsinaisen turnaround –ohjelman, johon kuuluvat tavoitteiden asettelu, muutostoimenpiteiden kartoitus sekä strategian valinta.

Seuraamme aina varsinaisen käytännön muutostoteutuksen onnistumista ja tavoitteiden saavuttamista asiakkaan kanssa muodostamamme yhteisen projektitiimin sekä säännöllisten kehitysseurantatapaamisten avulla.

Business Turnaround
M&A Closeup, Hessu

M&A

YRITYSKAUPAT JA -FUUSIOT

Yrityskauppojen ja fuusioiden motiivina toimivat kaupan yhteydessä saavutettavat edut osaamisen, varallisuuden, volyymin tai uusien markkina-aluiden muodossa, joiden avulla yritys voi luoda lisäkasvua.

Autamme asiakkaitamme laajan kokemuksemme turvin M&A –tilanteissa rakentamaan ja myös toteuttamaan käytännössä arvoa tuottavan kasvustrategian.

Pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisen paketin alkaen yrityskaupan tavoitteiden ja sopivien ostokohteiden kartoituksesta, päätyen päivittäisten yhteisten työtiimien käytännön Projektitoteutukseen sekä kaupan hyötyjen laaja-alaiseen seurantaan.

Työn aikana analysoimme tarkasti kauppaan ja tähdättyyn liiketoimintamalliin liittyvät vahvuudet ja riskit ja luomme faktoihin perustuvan matemaattisen analyysin kauppojen strategisesta, operatiivisesta, organisaatioon liittyvästä sekä taloudellisesta potentiaalista.

Tuemme asiakastamme myös neuvottelu- ja kaupantekovaiheessa sekä kaupanjälkeisessä tilanteessa, jossa kaupan osapuolina olevien yritysten toimintoja ryhdytään integroimaan.

to top button