logo screen shotti

Asiakascaset

Työskentelemme Suomen suurimpiin kuuluvien yritysten kanssa, jotka ovat usein alansa markkinajohtajia. Yhteistyöprojektimme käsittelevät usein luottamuksellisia tietoja, jotka voivat olla yrityksille sensitiivisiä.

Säilyttääksemme asiakkaidemme täyden luottamuksen emme paljasta tässä yhteydessä niiden yritysten nimiä, joiden kanssa olemme  työskennelleet.

Esimerkkitöistämme käy kuitenkin ilmi toimiala, markkina-alue sekä projektin lähtötilanne ja tulos.

Meijeriala

KASVUSTRATEGIAN LUOMINEN

Saimme toimeksiannon yhdeltä Pohjoismaiden johtavalta maitotuotteiden valmistajalta kehittää orgaaninen kasvustrategiamalli eräälle yrityksen vientimarkkinoista.

Kartoitimme aluksi kasvumahdollisuudet ottaen laskelmissa huomioon tuotteen, sen jakelukanavat ja loppukäyttäjät. Sen jälkeen loimme tiedon pohjalta erilaisia liikevaihdon kasvumalleja ja arvioimme niiden taloudellisia vaikutuksia.

Yrityksen uutta kasvustrategiaa varten räätälöity kasvumallimme auttoi sen johtoa asettamaan tavoitteet 30%:n liikevaihdon kasvuun ja jopa 50%:n kassavirran kasvuun seuraavien viiden vuoden aikana.

maitopullot
vaatekauppa

Jälleenmyyntisektori

BUSINESS TURNAROUND

Saimme toimeksiannon suurelta pohjoismaiselta, vähittäiskaupan alalla toimivalta jälleenmyyjältä, jonka tytäryhtiöllä oli eräässä Baltian maassa yli tusinan verran toimipisteitä. Autoimme yritystä kehittämään ja toteuttamaan toimintaohjelman, joka tähtäsi tytäryhtiön vaikean taloustilanteen noususuuntaiseksi kääntämiseksi.

Ohjelman tavoitteisiin kuului tuloksen parannus neljällä arvomittarilla: liikevaihdon kasvu per myymäläneliömetri, myyntivolyymien kasvu, kustannusten vähennys per myyty tuote sekä pääoman tuoton parannus.

Asiakas toteutti toimintaohjelmamme (jota tukivat yksityiskohtaiset taloudelliset laskelmamme) ja sen seurauksena tytäryhtiön liikevaihto kasvoi 25%, sen velka väheni 75% ja 15 kk:n kuluttua ohjelman aloituksen jälkeen tytäryhtiön kassavirta kääntyi positiiviseksi.

 

Terveydenhuolto

YRITYSSTRATEGIAN UUDISTUS JA TOIMINNAN TEHOSTUS

Saimme toimeksiannon itä-eurooppalaiselta valtion omistamalta sairaala- ja kuntoutushoitolaketjulta. Autoimme yritystä uudistamaan strategiaansa, parantamaan operatiivista toimintaansa sekä valmistautumaan tulevaan yksityistämisprosessiin.

Järjestimme yrityksen vahvuudet kolmeen strategiseen ryhmään: 1. Kansalliset huipputason terveysklinikka- ja kuntoutuspalveluja tarjoavat yksiköt, 2. Paikalliset johtavat yksiköt, joilla mahdollisuus laajentua maanlaajuisiksi terveyslaitoksiksi ja 3. Altavastaajat, eli kansalliset ja alueelliset lakkautuslistalle laitetut yksiköt.

Teimme myös parannusehdotuksia liittyen potilaiden hoitoon ja kuntoutuksen kustannustehokkuuteen, sekä autoimme asiakastamme vahvistamaan sairaala- ja hoitolayksiköidensä synergioita. Toimintamme tuloksena asiakkaamme kasvatti huomattavasti yhtiönsä arvoa ja toteutti menestyksekkäästi yksityistämisohjelman.

Nykyään yrityksen omistavat yksityiset ja institutionaaliset sijoittajat.

 

 

 

terveyskeskus
liikemies

Pääomasijoitukset

PORTFOLION LAAJENNUS

Autoimme kansainvälistä sijoitusrahastoa pääsemään itä-eurooppalaiselle rakennusalan (Building Materials and Systems) markkinoille. Markkinat avautuivat yritysostoilla, joiden kohteena oli paikallisia vahvan kehityspotentiaalin omaavia yrityksiä.

Kävimme läpi ja arvioimme yli kymmenen BMS –sektoria viidessä Itä-Euroopan maassa, jonka jälkeen autoimme asiakastamme identifioimaan ja priorisoimaan liiketoimintasegmentit, lupaavimmat ostokohteet ja strategiset vaihtoehdot. Autettuamme asiakastamme kohteiden valinnassa, tuimme uusien yritysten osto- ja integraatioprosesseja.

Yhteistyömme jälkeen asiakkaamme on tehnyt lukuisia menestyksekkäitä exit -kauppoja ko. rakennusalan yrityksillä ja saanut keskiarvona noin 53%:n tuotot sijoitettuun pääomaan verrattuna.

 

 

Päivittäistavaroita omilla brändeillä valmistava yritys

YRITYSSTRATEGIAN TOTEUTUS

Autoimme suomalaista päivittäistavaroita (FMCG) valmistavaa yritystä kehittämään ja toteuttamaan uuden yritysstrategiamallin. Suunnittelimme ja pilotoimme soveltuvat kehitysseurantatyökalut jokaiselle strategiselle toimenpiteelle ja kartoitimme arvontuottajat ja niihin liittyvät KPI –mittarit eri liiketoiminta-alueet huomioiden.

Seurasimme asetettujen tavoitteiden toteutumista tuotekategorioittain, sekä asiakassegmenttien ja markkina-alueiden osalta. Uusi strategiamalli toimeenpantiin eri liiketoimintayksiköissä ja lopputuloksena projektitiimi saavutti yli 90% asetetuista tavoitteista.

 

 

tölkit
kemialliset värit

Kemialliset tuotteet ja pinnoitteet

KASVUSTRATEGIA

Autoimme johtavaa pohjoismaista rakennusalalla käytettävien kemiallisten tuotteiden ja pinnoitteiden valmistajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan uuden kasvustrategian. Suoritimme perinpohjaisen markkinatutkimuksen valituille tuotekategorioille ja rakensimme useita orgaanisen kasvun malleja, jotka kattoivat yrityksen kanava- ja NPD-strategiat.

Käytimme sen jälkeen tutkimuksesta saatua uutta tietoa ja tarkastelimme myynti- ja markkinointiosastojen rakenteita, jonka pohjalta annoimme asiakkaallemme muutosehdotukset kasvutavoitteiden saavuttamiseksi.

Työmme tuloksena asiakkaamme pystyi kohottamaan huomattavasti markkinaosuuttaan kohteena olleissa hintasegmenteissä sekä parantamaan asemaansa avainjakelijoiden ja –jälleenmyyjien parissa.

 

to top button